Vexanium x Bit-Z Staking Announcement

Hi VEX Partners! Vexanium coin (VEX) will be available to trade with USDT at Bit-Z exchange! Vexanium will also give out 300.000 VEX as a launching gift on Bit-Z. Users just need to stake their VEX on Bit-Z. This VEX staking program on Bit-Z starts from Sunday, 25th August 2019 15.00 GMT+8 Launching gift details:

Basic Resource Tutorial (Memory) NET, CPU on Vexanium Blockchain

As we know that Vexanium blockchain as the new generation blockchain uses the model resource that does not charge the transaction fee model that usually exists on the previous blockchain generation. The Vexanium blockchain is designed to capable of handling millions of transaction in the future and therefore requires a super-fast infrastructure that is very

Tutorial Dasar Resource ( Memori ) NET , CPU Pada Vexanium Blockchain (Bahasa )

Seperti yang kita ketahui bahwa Vexanium blockchain Sebagai Blockchain Generasi Baru menggunakan Resource Model jadi tidak menggunakan transaction fee model yang biasanya ada pada blockchain generasi sebelumnya , Vexanium Blockchain dirancang dimasa Depan mampu untuk menangani jutaan transaksi per detik, dan karenanya, membutuhkan infrastruktur super cepat yang sangat bergantung pada RAM. Ada tiga Dasar hal

Vexanium July 2019 Highlight

Hi VEX Partners! Time flies so fast. We have already reached mid-year of 2019! Just like every the end of the month, Vexanium will share to you on what we’ve been working on this July. Vexanium Blockchain Independence Day On Thursday, 11 July 2019 is Vexanium Blockchain Independence Day (Grand Launch)! Vexanium Blockchain is fully

Vexanium Whitepaper 2.0 Launch (Bahasa & Mandarin)

Hi Vex Partners, Since we already had our grand launch and independence day on Thursday, 11th July 2019 and it marks our step to the big things planned ahead. We’ve been working on some big things that will definitely the Vexanium blockchain itself. So, we’re going to launch Vexanium Whitepaper 2.0 (Bahasa & Mandarin) on

(Basic) Tutorial Dasar Membuat VEX Account di VEXWallet Versi Mobile

Install Vexwallet melalui website atau melalui google play. VexWallet Mobile merupakan Decentralized Wallet, dimana semua asset dan akun anda menjadi tanggung jawab anda sendiri, tidak ada satu pihak pun yang memiliki akses anda (bahkan pihak Vexanium juga tidak memiliki akses untuk akun anda). Setelah menginstall VexWallet anda bisa membuat akun dari VexWallet. Caranya adalah masukan

Basic Tutorial Creating Vex Account in VEXWallet Mobile

Now You can install Vexwallet Mobile from website or Google Play. Vexwallet mobile is Decentralized Wallet where all of your assets and your account is your responsibility, not one party has access other than yourself. After install VexWallet you can create account, username and password from VexWallet, remember this username and password to open mobile

Vexanium区块链系统独立日(隆重上线)

亲爱的VEX伙伴您好: 我们很荣幸宣布,今日,2019年7月11日星期四,为Vexanium区块链系统独立日(隆重上线),即Vexanium的区块链网络已能完整运行,且已达到两百三十万个区块能以每0.5秒创造1个区块,亦或每1秒创造2个区块。 除了以能完整运行,于今天的Vexanium区块链系统独立日,我们也将推出去中心化应用、手机版钱包、计算机版钱包,以及VEX Token Creator。而于2019年底,Vexanium协会也预计推出多于100款去中心化应用。 我们衷心感谢每位VEX伙伴在一路上的支持,让我们成为印度尼西亚规模最大的公链。 祝您使用Vexanium区块链网络愉快!

(基础)手机版VEXWallet建立VEX账号教学

透过网页或Google Play下载VexWallet。 VexWallet是一个去中心化钱包,因此您需要自行管理所有的资产和账户,除了您以外,没有任何人能进入您的钱包 安装好VexWallet后,您可以在Vexwallet建立您的账户。当中的使用者账号,仅为手机版钱包之使用者账号。密码则用于开启钱包、验证交易或连接去中心化应用。您务必妥善保存钱包密码,因为在去中心化钱包中,没有「忘记密码」的选项。 建好密码后,您需要建立VEXWallet账户。如果您已经有Vex地址,也可以将之导入。 建立Vex地址,您需要输入12个字符,且需要Vex币为初始费用。Vexanium Foundation发展团队也将在您填入手机号码后,免费给予早期使用者1Vex币于Vexanium区快链系统。而您收到验证码后,如果有要用公钥阅读之前的Vexanium文章,务必备份公钥或私钥。 https://blog.vexanium.com/%e5%9f%ba%e7%a1%80vexwallet%e8%b4%a6%e6%88%b7vex-address%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e7%89%88%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%95%99%e5%ad%a6windows%e4%b8%8emac.html 这是手机版Vexanium的首页,Sent、Receive以及Resource为购买内存或Ram的。Selected Wallet为您的Vex地址,且您可以在手机钱包内拥有多个Vex地址。而在底部则有DApp与设定的选项。 在Vexanium区快链系统中的DApp选项,当中有些则需要DApp浏览器开启. 而于2019年底,Vexanium协会也预计推出多于100款去中心化应用。 若您要使用DApp,在此请同步您的钱包使用者。 请输入能开启DApp地址的不同DAppURL地址。 此外,在Vexanium区块链系统中,用户亦能直接创立快速Token。方法很简单,按下「Click」键并支付5000VEX币即可完成。

Vexanium Blockchain Independence Day (Grand Launch)

Hi VEX Partners, Dengan bangga kami mengumumkan bahwa hari ini, Kamis, 11 Juli 2019 merupakan Vexanium Blockchain Independence Day (Grand Launch) dimana jaringan blockchain Vexanium sudah beroperasi secara penuh dan sudah mencapai lebih dari 2.300.000 block dimana pada penciptaan block Vexanium akan tercipta 1 block setiap 0.5 detik atau 2 block setiap 1 detik. Selain

手机版VexWallet (BETA)上线公告

亲爱的Vex伙伴您好: VexWallet上线啰!VexWallet为运行于Vexanium区块链系统的去中心化钱包,因此使用者须管理自己的资产,同时,除了您以外,也没有其他人能进入您的账户。 手机版VexWallet可以在我们的网站或在Google Play下载。 而在VexWallet中,有多种功能可供使用,包含储存VEX币、在不同地址间转账VEX币、买卖Vexanium区块链系统中进行转账交易会用到的RAM、CPU与NET。此外,在VexWallet使用者可以管理自己的VEX币并使用所有的Vexanium DApp。 此外,在Vexanium区块链系统中,用户亦能直接创立快速Token。方法很简单,按下「Click」键并支付5000VEX币即可完成。 按此看手机版VexWallet账户建立教学。按此看桌面版教学(MAC、Windows)

VexWallet Mobile (BETA) Launch Announcement

Hi VEX Partners, VexWallet Mobile telah hadir! VexWallet sendiri merupakan Decentralized Wallet yang berjalan di atas blockchain Vexanium dimana semua asset dan akun user menjadi tanggung jawab dari user sendiri serta tidak ada satu pihak pun yang memiliki akses anda selain diri anda sendiri. VexWallet Mobile dapat di install melalui website atau melalui Google Play.

[Vietnamese] Cơ bản – Hướng dẫn tạo tài khoản (VEX Address) trên ví VexWallet (Phiên bản PC – Mac & Windows)

Xin chào các đối tác của VEX! Như các bạn có thể biết, nền tảng Blockchain của Vexanium sẽ miễn phí giao dịch khi gửi token, nhưng yêu cầu một khoản phí để tạo tài khoản. Chi phí tạo Tài khoản VEX là từ 1 đến 2 VEX cho mỗi tài khoản. Tuy nhiên, tin

(Basic) Tutorial Membuat Akun Vexanium (VEX Address ) di VexWallet versi PC (Mac & Windows)

Hi VEX Partners, Seperti yang sudah kita ketahui, blockchain Vexanium memberlakukan free transaction fee dalam pengiriman token namun user akan dikenakan fee ketika membuat akun yang berkisar 1 hingga 2 VEX per akun. Namun pada masa promosi Vexanium yang berlangsung kurang lebih 1 bulan, user akan mendapatkan akun gratis yang dimana pembayaran untuk akun ini

(基础)VexWallet账户(VEX Address)计算机版注册教学(Windows与Mac)

嗨!还记得之前提到的,Vexanium区块链将提供Token交易免手续费吗?虽然,账号在建立的时候要收取1到2Vex币,但好消息是,您可以获得免费的账户,其费用支付将由Vexanium Foundation负担。该免费账户将在Vexanium优惠期间发送,为期至少一个月。之后,您仍可于中介、DApp、其他软件,或其他可协助注册的第三方帮忙下,购买账户。 Vexanium帐户包含以下元素: 钱包密码、公钥、Vexanium帐户地址、私钥。 其他要件诸如RAM、CPU、NET、BP…等将于之后探讨。 1. 钱包密码(用于保护您在计算机的钱包),为线下的密码,您可于VEXwallet拥有不同的形式,只要您在Mac、Windows或其他平台、或其他的Vex钱包,都需要钱包密码。该钱包密码是用来开通VEX Coin交易、Token或其他和去中心化应用程序有关的联机。别忘了,您务必备份您的密码,因为去中心化平台中没有「忘记密码」的选项,若您忘记密码,我们也爱莫能助。 2. 公钥:您安装钱包并设定密码后即可获得,而公钥也需要更进一步地去创建VEX地址以及在Vexanium区块链平台注册VEX地址。别忘了,一个工要可以拥有多个VEX地址,公钥会像是VEXblablablablabla,请记得,公钥不是您的VEX地址。 3. 私钥为您的公钥密码,请务必备份,因为若您卸除或遗失钱包,您才有办法在您的资产或您的Vexanium地址还在手中时,使用您的私钥。 4.VEX地址(Vexaniu,用户地址),须使用您先前已创建的公钥,购买由12个由字母与符号组成的VEX账户方可取得。所有的VEX币交易或在Vexanium系统中的Token都将使用该VEX地址。 用计算机版钱包建立VEX地址 目前,计算机版钱包有两种建立Vexanium钱包的方法,第一种是在Vexwallet.com直接注册自己的名字,另一种是透过第三方完成。在此我们探讨前者。 1. 开启Vexanium.com并点击download wallet或开启vexwallet.com并下载计算机版钱包。 2.建立您的钱包密码:钱包密码是线下的密码,您可于VEX钱包中以不同形式持有,只要您在Mac、Windows或其他平台、或其他的Vex钱包,都需要钱包密码。 3. 同意协议与条款:在此,由于这是去中心化钱包,因此除了您以外,没有任何人需要为您钱包中的资产负责,Vexanium也不会储存私钥…等。 创建您的公钥,请记得有前置页面连接Vexanium区块链系统来建立您的Vex帐户地址。举例来说,公钥会像是:「VEXblablablablabla」,此外,请记得,公钥不是您的Vex地址。 公钥会像是:「VEXblablablablabla」,麻烦复制您的公钥,以创建VEX账户。 开启vexwallet.com以注册您的免费账户。首先,填上您的公钥,再填上您的12位数VEX帐户,最后再填上您的手机号码,以供验证您的账户。 完成后,您可以进行连结,或连结您已建立的12位数账户,在账户名称上。 若正确的话,您账户内会有VEX Token,且您已连上Vexanium区快链系统。

Vexanium June Highlight: A New Chapter

Hi VEX Partners, Here we meet again at that time of the month where we will share with you every Vexanium achievement and improvement in June! These are some of our highlights in June 2019. Vexanium Genesis Block One of the most highlighted event in June is Vexanium Genesis Block. Genesis Block marks Vexanium step

첫장 : 벡사니엄 메인넷 제네시스 블락

Vexanium 블록 체인 기술은 DApps (분산 형 애플리케이션), DeFi (분산 형 금융) 및 도소매인들을 위한 차세대 블록 체인입니다. 다음은 Vexanium 메인넷에서 사용될 기능에 대해 기술합니다: VEXPlorer (VEX 브라우저) – Vexanium 블록 체인과 관련된 모든 것을 검사하는 웹 사이트 형태의 소프트웨어 응용 프로그램입니다. 사용자는 VEX to USD 라이브 차트 가격, RAM 가격, 생성 된 블록, 블록

[Bahasa] A New Chapter: Genesis Block

Hi VEX Partners, Vexanium Genesis Block telah hadir! Genesis Block sendiri merupakan block pertama dari blockchain. Versi modern dari penomoran blockchain adalah blok 0 meskipun versi yang sangat awal menghitungnya sebagai blok 1. Genesis Block hampir selalu dicoding secara manual ke dalam aplikasi software yang menggunakan blockchain. Setelah block pertama, blockchain sudah berjalan dan siap

A New Chapter: Vexanium Genesis Block

Hi VEX Partners, Vexanium Genesis Block is here! Genesis Block itself is the first block of a blockchain. Modern versions of blockchain number it as block 0, though very early versions counted it as block 1. The genesis block is almost always hardcoded into the software of the applications that utilize its blockchain. After the

[Vietnamese] Một bước tiến mới: Vexanium Genesis Block

Xin chào các VEX partners, Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về Vexanium Genesis Block để các bạn hiểu hơn về nó. Genesis Block chính là khối đầu tiên của blockchain. Các phiên bản hiện đại của blockchain được gọi là khối 0, mặc dù các phiên bản đầu tiên đã tính

[Vietnamese] Chuẩn bị ra mắt Vexanium Genesis Block

Xin chào các VEX partners, Chúng tôi sẽ ra mắt Genesis Block trên nền tảng Vexanium Mainnet trong tháng 6 này. Nếu như bạn chưa biết Block Producers là gì, bạn có thể đọc thêm tại đây https://blog.vexanium.com/vexanium-block-producer-101.html Thông qua bài viết này, chúng tôi muốn gửi tới bạn thông tin về quy trình đăng

Vexanium 成因准备和循环供应更新

您好VEX合作伙伴, 我们希望在Vexanium Mainnet运行时通知您块生成器的过程。 对于Vexanium公共区块链的前2-3个月,块生产者将成为Vexanium核心开发人员自己的私有实体,并且希望注册为块生产者的每个组织,联盟和公司都可以填写将要填充的核心。 由Vezanium开发人员填写。 收集更快的块生成器,块生成器选择的电子投票区块链将更快启动。 在创世块和Vexanium区块链开始时,Vexanium核心开发商需要300,000,000(3亿VEX才能运行BP),到2019年,Vexanium的优质供应量将在700,000,000到760,000,000之间,总供应量为1,000,000,000VEX。 注册为块生产者候选人的要求是拥有10,000,000-12,000,000 VEX或者可能低于此。 如果您的VEX超过最低要求,则您拥有的超额VEX可以成为电子投票块生产者流程中的奖励,因为您拥有的VEX币越多,选择的可能性就越大。 每个电子投票过程都使用VEX硬币,因此您也可以取消并将您的声音更改为另一个块生产者。 21块生产者(21BP) 活动块生成器在Vexanium区块链中创建块。 该块的总量为21.但是备用块生产者可以达到21以上甚至可以达到100-200待机BP。 只要Vexanium区块链运行,BP的投票过程就会不间断地运行。 此外,活跃的BP成员每分钟都可以改变,这取决于他们获得的选票数量。 英国石油公司(块生产商)将以每年5%的通货膨胀率(2%BP + 3%锁定工人提案)以令牌产生的VEX硬币的形式获得大奖。 BP的注册过程将在Vexanium Mainnet启动后运行。 最初,在注册过程运行的前2-3个月内,BP将由Vexanium核心开发人员运行。 如果注册的最低BP约为21-30,则电子投票过程的运行速度可能比预期的要快 BP所需的总范围是30 BP。 – 块生产者有效:21 BP X 10.000.000 VEX(对于BP) – 块生产者待机:9 BP X 10.000.000 VEX(BP) 这是Vexanium区块链早期阶段所需的最低金额。 但是,在公共区块生产者开放后,此BP的VEX仍将用作备用BP所需的备用BP和备用BP。 以下是Vexanium核心开发人员管理的Vexanium区块链BP的前30名。 vexio vexchain vexgame vexbeijing vexusa vexsingapore vexindonesia vexpool vexdapp vexdefi vexjakarta vexjatim vexgift vexcharity vexkorea

新篇章:Vexanium成因块

您好VEX合作伙伴, Vexanium成因块在这里!成因块在这里本身是区块链的第一个区块。 区块链编号的现代版本为块0,尽管非常早期版本将其视为块1.创世块几乎总是硬编码到使用区块链的应用软件中。 在区块链上创建第一个区块后,Vexanium区块链运行并可供使用。 Vexanium区块链技术是DApps(分布式应用),DeFi(分散式融资)和零售渗透的下一代大规模区块链。 以下是Vexanium主网上可用的一些生态系统: VEXPlorer(VEX浏览器) – 一个网站形式的软件应用程序,用于检查与Vexanium区块链相关的所有内容。 用户可以检查VEX到美元实时图表价格,RAM价格,已创建的块,块生产者等等。 除此之外,您还可以将VEXPlorer与VEX钱包连接以转移VEX,购买,出售或捐赠RAM,并在VEX浏览器中为块生产者投票。 VEXPlorer将于2019年7月1日推出 VEX钱包 – 一个在Vexanium区块链上运行的数字钱包。 您可以在VEX钱包上执行许多操作,例如保存VEX,转移VEX以及购买或销售RAM,CPU和NET以在Vexanium区块链上进行交易。 VEX钱包允许用户管理他们的VEX并使用一个平台使用所有分散的Vexanium应用程序。 PC上的VEX钱包将于2019年7月7日推出 VEX DApps – 在Vexanium区块链上使用Vexanium智能合约运行的分散式应用程序。 用户可以使用Vexanium区块链来使用和制作自己的分散式应用程序。 Vexanium计划今年推出100多个DApps。 VEX DApps将于2019年7月11日推出 分散财务(DeFi) – 基于Vexanium区块链的金融工具。 这是一个用于创建和发布数字资产的开源协议。 DeFi允许用户为开放式贷款和投资,预测市场,交易所以及开放和稳定的市场创建发布平台协议。 DeFi将于2019年7月11日推出 高级名称优惠 – 如您所知,您可以使用VEX作为高级名称(如新加坡,越南,雅加达或其他)订购您自己的钱包或用户名,然后您可以通过二级市场销售** 还有更多 – Vexanium还在开发其他功能和应用程序,以便在未来改进Vexanium生态系统。 Mainnet计划发布今天开始,这是时间表: • 26号6月2019 住网开始启动 • 28号6月2019 节点残块BP上线和注册 • 29号6月2019 住网PC钱包软启动 • 30号6月2019 VexGift 开启提现住网币 • 1号7月2019 交易所关闭充提旧币

Vexanium Genesis Block, Circulation Supply dan BlockProducers Preparation

Hi VEX Partners, Since the launch of Genesis Block in Vexanium Mainnet is in this June, you can read the previous article about Block Producers in here https://blog.vexanium.com/vexanium-block-producer-101.html in case you don’t understand about Block Producers. We want to inform you about the process of Block Producers when Vexanium Mainnet is running. For the first

[Bahasa] Vexanium Genesis Block, Circulation Supply dan BlockProducers Preparation

Halo VEX Partners! Mengingat Peluncurkan Mainnet Vexanium Penciptaan Block (Genesis Block) di Q2 2019 ini dan artikel sebelumnya mengenai BlockProducers https://blog.vexanium.com/vexanium-block-producer-101.html , silahkan dibaca jika anda belum paham mengenai apa itu BlockProducers. Kami ingin menginformasikan mengenai Proses BlockProducers di awal ketika Mainnet Vexanium berjalan. Selama kurang lebih 2-3 bulan masa awal Vexanium Public Blockchain berjalan

Vexanium Block Producer 101

Block Producers (BPs) are a decentralized entity (organization) usually consisting of a group , companies or organizations selected through the e-voting blockchain system in the DPoS Consensus that regulates Vexanium blockchain. The block producers task will produce new blocks in the Vexanium protocol blockchain and verifying various transactions that occur on the Vexanium protocol blockchain

[公告] VexGift钱包放款提取维护

您好VEX合作伙伴, VexGift钱包将于2019年6月1日星期六至2019年6月9日星期日维持。在此维护阶段,将无法使用取款功能。 退款功能将于2019年6月10日星期一再次提供。 注意:存款功能照常继续。

[Ann] VexGift Wallet Staking Withdrawal Maintenance

Hi VEX Partners, VexGift Wallet akan mengadakan maintenance pada Sabtu, 1 Juni 2019 hingga Minggu, 9 Juni 2019 dimana pada fase maintenance ini fitur withdrawal tidak dapat diakses. Fitur withdrawal dapat mulai diakses lagi pada Senin, 10 Juni 2019. NB: Fitur deposit tetap berjalan seperti biasa.

Vexanium May Highlight

Hi VEX Partners, Here we meet again at that time of the month where we will share with you every Vexanium achievement and improvement in May! These are some of our highlights in May 2019. Block Jakarta 2019 We started this month by participated on the most awaited blockchain and cryptocurrency network event in Jakarta.

VEX Block Talk Roadshow 2019

Hi VEX Partners, We already held a roadshow called Block Talk that organized by Nodes Community. This roadshow will cover some areas in Java that we believe has lots of blockchain and crypto enthusiasts which is also our community base. Here are the roadshow schedule and enthusiasm from Java blockchain and crypto enthusiasts. May 11

Meet Vexanium On Block Jakarta 2019

Hi Vex Partners, Vexanium will participate on Block Jakarta 2019. Block Jakarta 2019 will explore the industries that are set to be disrupted the most by this new technology, including; manufacturing, retail, financial services, legal, healthcare, insurance, energy, music, government, real estate and more, with a focus on learning and building partnership with this emerging

Vexanium Monthly Highlight – April 2019

Hi VEX Partners, Here we meet again at that time of the month where we will share with you every Vexanium achievement and improvement in April! These are some of our highlights in April 2019. 1. Vexanium Testnet Launch Vexanium has launched its testnet on Friday, 19th of April 2019. Vexanium blockchain technology enables users

Vexanium Testnet教程就在这里!

感谢您参与Vexanium Testnet版本1(V1) 与其他数字钱包相比,在VEX钱包上创建一个帐户是完全不同的。 第一,将VEX发送到其他钱包将不需要任何费用(零交易费),但要创建VEX钱包 帐户你必须支付一定数量的VEX,用于加载RAM,网络和CPU vexanium区块链。 在创建VEX钱包帐户的两个帐户时,必须由用户协助 其他人要么免费或支付给某个人(钱包提供者服务, 应用程序开发人员或使用vexanium区块链网络的Dapps开发人员。 使用vexanium区块链网络的开发人员或Dapps开发人员)。 目前,Vexanium区块链仍处于测试网阶段,因此Vexanium将提供免费钱包帐户到前500个用户(可能高达1000个用户)。 这些帐户将是以私钥的形式给出,换句话说用户可以直接输入私钥来创建 新钱包。 这是必需的,因为在注册步骤中,您需要VEX来加载挖掘 Vexanium区块链。 测试网上的Vex不是真正的VEX(所以如果你有1000 VEX,这个测试网就是只是实验而非实际资产)。 以下是使用您的私钥创建VEX钱包帐户的一些步骤: 1.在以下链接中下载VEX钱包: 链接MAC: http://vexgift.com/download/vex_wallet_mac.zip 链接Windows PC:http://vexgift.com/download/vex_wallet_win.zip 以下是您的私钥的链接: https://vexgift.com/get-private-key 下载钱包后,您可以尝试在电脑上安装钱包。 (这个钱包是试用钱包) 2. 输入密码后,保留所获得的助记符(这个助记符 你可以在testnet完成后删除钱包testnet) 3.接受“条款和条件” 4.选择“导入密钥” 5.复制并粘贴您的私钥 6.选择你的用户名(在钱包VEX中你可以选择你的用户名,而不是 其他钱包区块链,如BTC,ETH和其他任何其他) 7.创建用户名后,单击“浏览”,然后您可以尝试其中一个Dapps已集成在vexanium区块链中。 在这个测试网上的Dapps是最初的由Dapps开发人员创建的Dapps。 将来会有Vexanium区块链中的许多Dapps。 点击钱包上的允许输入Dapps. 8.这是Dapps的界面

Vexanium Testnet Tutorial Is Here!

Hi VEX Partners, Our testnet just launched on Friday, 19th of April 2019. On this testnet you can create an account on VEX wallet and try DApps that already integrated in Vexanium blockchain. Create an account on VEX wallet is quite different compared to other digital wallet. First, send VEX to other wallet will cost

Vexanium Testnet Launch Announcement (Wallet and Dapps Testing) / Vexanium Testnet推出公告(钱包和Dapps测试)

您好 vex合作伙伴, 感谢您在过去一年中对Vexanium的支持和参与。在今年,我们是印度尼西亚第一个尝试创建的公共区块链可能对区块链行业产生重大影响的生态系统,尤其是区块链行业印尼。 我们还收到了很多用户的意见和建议我们准备在2019年4月19日星期五推出Testnet,以便用户可以获得使用Vexanium技术的最佳体验。启动该testnet包括BETA(桌面和MAC版)测试和DApps测试。Vexanium区块链技术允许用户创建智能合约(智能合约)和上面的DApps(分散申请)Vexanium区块链网络。 乍一看,这项技术看起来一样 以太坊,但与两者提供的功能存在显着差异。Vexanium区块链的技术特点: 1.在可扩展性方面,Vexanium将能够容纳1500到2000个投票站(每秒事务数/每秒事务数),而暂时是大多数平台另一个区块链只能容纳10到100个投票站。 2.在交易成本方面,Vexanium不使用平台等交易成本其中大部分通常都需要在每笔交易中收取交易费由用户。 3.就共识而言,Vexanium将使用DPoS共识(委托证明)Stake)这意味着Vexanium将优先考虑可扩展性和网络性能这是合格的。 4.在制作智能合约和编程语言方面,Vexanium区块链将会使用C ++编程语言,以便程序员在内部更容易使用Vexanium的区块链制作智能合约 5.使用DPos,区块链技术防盗和防冻功能Vexanium将能够更新不正确或不正确的合同代码 涉及硬叉。 这是链接下载: Windows桌面:http://vexgift.com/download/vex_wallet_win.zip MAC:http://vexgift.com/download/vex_wallet_mac.zip

Vexanium Testnet Launch Announcement (Wallet and Dapps Testing)

Hi VEX Partners, First of all, thank you for supported and participated Vexanium during this one year. During this one year, we as the first public blockchain in Indonesia are striving to create an ecosystem that can bring a huge impact in the blockchain industry, especially in Indonesia. We also already received lots of feedback

Digifinex -VexGift Transfer Tutorial / Digifinex -VexGift转移教程

A. Transfer VEX from DigiFinex Wallet to VexGift Wallet 将VEX转移到VexGift钱包 1. Choose the wallet icon and choose “Deposit” 选择钱包图标和选择存款 2. Choose Copy Address or scan the QR code to get your address wallet 选择复制地址或扫描二维码以获取您的地址钱包 3. From Digifinex Application, choose “Balance” 从Digifinex应用程序中选择“平衡” 4. Search for “VEX” and choose “VEX” 搜索“VEX”并选择“VEX” 5. Choose “Withdraw” 选择“提款” 6. Fill

[Bahasa] Vexanium Monthly Highlight – March 2019

Hi Vex Partners, Berikut adalah pencapaian dan pengembangan yang dilakukan Vexanium pada bulan Maret. 1. Testnet Q&A Vexanium Kami mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya selama setahun terakhir pada Vexanium. Kami selaku tim Vexanium percaya dan sangat optimis bahwa produk kami akan membawa ekosistem blockchain ke masa depan yang lebih baik terutama di Indonesia

Vexanium Monthly Highlight – March 2019

Hi Vex Partners, Here we meet again at that time of the month where we will share with you every Vexanium achievement and improvement in March! These are some of our Highlights in March. 1. Testnet Q&A Vexanium We would like to thank you for every support during this 1 year. We as Vexanium team

Join Vexanium Channel Discord Tutorial

Join Vexanium Channel Discord Tutorial Hii VEX Partners! Berikut adalah langkah-langkah untuk bergabung dalam channel Discord Vexanium dan masuk ke Voice call channel tersebut: Here are some steps for you to join the Vexanium Discord Channel and get into the voice call channel: 1. Click the link bit.ly/VexaniumDiscordChannel 2. Click the “Accept Invite” 3. Login

VexGift Guideline / VexGift 方针

寄存器 在Play商店下载VEX礼品测试版后,您必须要做的第一步是创建一个帐户,以便您可以获得VEX礼品的最佳好处! 注册有3种选择供您选择 1.电子邮件 2. Facebook 3. Gmail Google身份验证器 成功注册电子邮件或社交媒体帐户后,您必须先在Play商店下载Google身份验证器应用程序,在VexGift应用程序的安全部分输入Google身份验证器代码。Google身份验证器是一项双因素验证,可用于保护您的VexGift帐户并兑换免费凭证。 您可以使用2个选项激活和连接VexGift帐户和Google身份验证器: 1. 使用密钥代码 ● 在VexGift应用程序中,转到“更多”页面 ● 单击“安全”部分 ● 点击“Google身份验证器” ● 复制密钥 ● 转到Google身份验证器应用程序 ● 选择“添加” ● 粘贴密钥 ● 点击“添加” ● 从Google身份验证器应用程序中复制代码 ● 返回VexGift ● 粘贴代码 ● 单击“启用” 2. 使用QR码扫描 ● 在VexGift应用程序中,转到“更多”页面 ● 单击“安全”部分 ● 点击“Google身份验证器” ● 复制QR码 ● 转到Google身份验证器应用程序 ● 选择“添加” ● 粘贴QR码 ● 点击“添加”

VexGift iOS Lite Download Tutorial / VexGift iOS Lite下载教程

Hi VEX Partners! 您好VEX合作伙伴! VexGift iOS Lite is available to download now for your device! Here is the step-by-step tutorial for downloading VexGift iOS Lite: VexGift iOS Lite现在可以为您的设备下载! 以下是下载VexGift iOS Lite的分步教程: 1. Open your browser 打开你的浏览器 2. Open www.vexgift.com 打开www.vexgift.com 3. Click get VexGift on app store, and you will be redirected to this link

Vexanium X Digifinex Lucky Draw Contest Winner!

Hi Vex Partners, Vexanium X Digifinex Lucky Draw Contest that started on 8th January 2019 already ended on 8th March 2019. Congratulations to the lucky winners! Here are the winners list with the prize. iPhone XS 1. bil*****@gmail.com Apple Watch 1. randijuy*****@gmail.com Asus Notebook S44ua 1. dra*****@gmail.com Sony PS4 1. kemkemin*****@yahoo.com Xiaomi Note Pro5 1.

VexGift iOS Lite Launch Announcement

Hi VEX Partners, First of all, thank you for supported and participated on our VexGift Android Version During these few months we already received lots of feedback from all of our users and from those feedback we are ready to launch Lite version of VexGift iOS on Friday, 22nd of March 2019 so users can

Meet Vexanium On Block Community Medan 2019

Hi Vex Partners, Vexanium will participate on Block Community. Block Community aims to develop community growth and drive positive development in the blockchain space through open dialogue and collaborative session. This event will be held in Le Polonia Hotel & Convention, Medan on Saturday, 30th March 2019. Our CEO, Danny Baskara will have his own

Vexanium X VexGift VEX Staking Campaign

Hi VEX Partners, In order to increase VexGift users to tenfold or around 250.000 active users until Q2 2019 (for now VexGift users is around 23.000 users), Vexanium and VexGift present the latest loyalty program which is VEX Staking Program that will officially starts from Tuesday, 12th March 2019! The bonus will be distributed to

[Bahasa] Vexanium X VexGift VEX Staking Campaign

Hi VEX Partner! Untuk menambah penetrasi pengguna VexGift menjadi 10x lipat atau sebanyak Dua ratus Lima Puluh Ribu (250.000) pengguna aktif hingga Q2 2019 dimana saat ini kurang lebih telah ada sekitar 23.000 pengguna VexGift , Vexanium dan Ekosistemnya yaitu VexGift menghadirkan loyalty program terbaru yaitu VexGift VEX Staking Campaign! Bonus akan dibagikan kepada 250,000

[Chinese] Vexanium X VexGift VEX Staking Campaign

您好VEX合作夥伴, 為了在2019年第二季度前,將VexGift用戶增加到10倍或大約250,000個活躍用戶(目前VexGift用戶約為23.000個用戶),Vexanium和VexGift推出了最新的忠誠計劃,即VEX 持幣活動! VexGift應用程式每天將會把收益發送給250,000,000名用戶。請確保您不會錯過此次增加VEX數量的機會,快使用VexGift應用程式來參與這2個計畫吧! 以下是關於這兩個您可以參與之計劃的詳細信息: 持幣存款 持幣存款是VEX的一個持幣計劃,與存款計劃非常相似。在此持幣存款計畫中,您儲存VEX金額進入由Vexanium所提供的錢包。在您的錢包中持有一定數量的VEX後,您將根據您在持幣存款計畫中的排名獲得一定數量的VEX收益(排名將在下一個說明中解釋)。 有幾件事可以區分持幣存款和存款計劃,例如: 計算您將獲得的收益 – 該計劃將使用計算公式,根據用戶排名來計算獲得相對應的數量。 儲存時間 – 收益將在收益計算後的1天內分發,以便用戶可以快速取款或存款。 用於儲存VEX的錢包類型 – 用戶將用於持幣存款的錢包類型是VexGift應用程式中的 錢包。此錢包也與用於在快照中獲取VP的錢包有所不同。因此,儲存在 錢包中的VEX將不會被計入在VexGift快照中。 條款和條件: 加入此計劃的最低VEX金額為100.000 VEX 加入此計劃並沒有規定最高金額VEX,因為與其他用戶相比,您存入的VEX越多,您的用戶排名也會隨之越低 計算系統是反向排名,這意味著與其他用戶相比,您持有的VEX幣越多,您的排名就會低於其他用戶。(這是依照公式計算得出) 用戶排名越低,他們獲得的收益就越多 如果有2個以上具有相同VEX金額的用戶加入此計劃,則首先發送VEX的用戶排名會較低 VEX將儲存在VexGift應用程式中所提供的去 錢包 收益將在每天晚上11:59時完成結算 收益將在第二天12:00 GMT+7 時獲得,並將添加到去 錢包中 您獲得的收益將分為90:10(90%用於個人錢包,可以提取或保留在第二天繼續加入VEX持幣活動,10%用於只能在VexGift應用程式中所使用的費用錢包。) 去錢包與使用快照時的錢包是不同的。 提款可以在2×24小時內處理(1×24小時以確保提款金額沒有變化,另外1×24小時用於發送) 總收益每天都會有所不同,取決於VEX代幣的市場價格。 每次从个人钱包中提取将收取100 VEX作为提款费 排行榜: 1. Andy – 100.000 VEX 2. 用戶 2 – 200.000 VEX 3. 用戶 3 –

Vexanium Monthly Highlight – February 2019

Hi VEX Partners, It’s almost March! Which mean we will share to you Vexanium February Highlight, just in case you missed Vexanium activity this month. So what are they? VEX Point (VP) and Premium Member Rules Changes After running for more than 5 months, VexGift is making an adjustment and a few changes on VEX

LBXC Token Sale Via VexGift Term and Conditions

Hi Vex Partners, VexGift which is the first ecosystem of Vexanium collaborates on Token Airdrop and Token Sale with Lux BIO Exchange Coin (LBXC) is the recent cryptocurrency by blockchain development specialist who have developed TMTG. LBXC is the platform cryptocurrency for Digital BIO Exchange platform to enable BIO membership service. Digital BIO Exchange is

[UPDATE] Perubahan Ketentuan Vex Point & Premium Member

Hi Vex Partners, Thank you for all your support to VexGift during these few months. There are some new changes on Vex Point and Premium Member term & conditions. Check this out: Vex Point Term & condition Old 1. Both non-premium and premium member will get 0.25% of percentage from total VEX they hold. 2.

VexGift Referral Contest Winners!

Hi Vex Partners, VexGift Referral Contest that started on 14th December 2018 already ended on 31st January 2018. Congratulations to the lucky winners! Here are the winners list with the prize and total referral Winner of Samsung Galaxy Note 9 1. ***anaba1**@gmail.com (190 referrals) Winners of Xiaomi Note Pro 2. ***kzramon**@gmail.com (187 referrals) 3. ***miart**@gmail.com

Vexanium Monthly Highlight – January 2019

Hi Vex Partners, Here we meet again at that time of the month where we will share with you every Vexanium achievement and improvement in January! These are some of our Highlight in January. Vexanium Mainnet Registration As all of us know that Vexanium plans to launch its own Mainnet in Q2 2019. So, this

Meet Us At Coinvestasi X Vexanium Roadshow!

Hi Vex Partners, Vexanium will be participated on Coinfest Roadshow this January and February. Here are the cities that we’re going to go: Medan Date : Wednesday, 30th January 2019 Time : 18.00-21.00 Venue : CoHive@ClapHam Bandung Date : Tuesday, 16 February 2019 Time : 12.00-16.00 Venue : TBA Yogyakarta Date : Senin, 18 Februari

January Deposit Loyalty Program (Phase 5)

Hi Vex Partners, Deposit Loyalty Program Phase 5 is coming your way! This loyalty program starts on Monday, 21th January 2019 15.00 GMT+7 and will end on Monday, 28th January 15.00 GMT+7. Vexanium will distribute maximum 1.237.850 VEX from total 100.000.000 VEX supply that allocated to Stock Reward Token. Stock Reward Token itself will be

2.000.000 VEX Candy Airdrop, VEX – Digifinex Listing

Hi Vex Partners, VEX sudah dapat diperdagangkan di exchange Digifinex terhitung sejak 9 Januari 2019 pukul 10.00 GMT+8 oleh karena itu untuk merayakan hal ini maka kami akan mendistribusikan 2.000.000 VEX dalam event airdrop. Berikut adalah detail dari event airdrop: Periode: 8 Januari 2019 pukul 10.00 hingga 17 Januari 2019 pukul 10.00 Reward akan didistribusikan

Vexanium X Digifinex Lucky Draw Contest

Hi Vex Partners! Vexanium will be available for deposit starts on January 8th, 2019 at 10.00 GMT+8 and available for trade at Digifinex on January 9th, 2019 at 10.00 GMT+8. To celebrate this big occasion, we will hold a lucky draw contest via VexGift for every new user who doesn’t have an account at Digifinex!